در یک نگاه

در دنیای امروز، جایگاه ویژه نظام های پولی و مالی در اقتصاد کلان کشورها و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی، بر همگان آشکار شده است. نوآوری و پویایی در بازارهای مالی و پولی و به خصوص نظام بانکداری، نقش موثری در توسعه روزافزون کشورها داشته است؛ لذا آن دسته از کشورهایی که رشد و توسعه بیشتری در نظام های پولی و مالی خود تجربه نموده اند توانسته اند جایگاه خود را در نظام مالی و اقتصادی بین المللی نیز بهبود دهند. بدیهی است اقتصاد ایران نیز با قرار گرفتن در شرایط خاص بین المللی و تأکید مقام معظم رهبری بر حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اتکا به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی برای رشد و پیشرفت، نیازمند توسعه همه جانبه در نظام پولی و مالی به عنوان رکن اصلی توسعه می باشد. در همین راستا بانک شهر سعی نموده است با تحقق استانداردهای بانکی بین المللی و ارائه ابزارهای نوین و نوآوری در عرصه پولی و بانکی قدم موثری در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور بردارد. گسترش سریع حجم و دامنه فعالیت های بانک شهر در سال های اخیر و نقش آفرینی در عرصه های مختلف اقتصادی نتیجه این تلاش ها بوده است. استمرار رشد بانک و ارتقاء جایگاه آن در صنعت بانکی کشور ضرورت تکمیل زنجیره خدمات مالی را بیش از پیش نمایان می سازد. به همین جهت، شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا (گروه مالی شهر) به عنوان بازوی نیرومند بانک در عرصه ارائه سایر خدمات حوزه مالی، در جهت تکمیل زنجیره خدمات مالی بانک در تاريخ 30 /1391/8 تحت شماره 432077 نزد اداره ثبت شركت ها به صورت شركت سهامي خاص و با مالکیت 100 درصدی بانک شهر و به منظور بهره برداري از شرايط و زمينه هاي اقتصادي و مديريت بهينه شركت هاي زير مجموعه بانك شهر در چارچوب قوانين و مقررات كشور با سرمایه اولیه هزار میلیارد ریال تأسيس گردیده است .شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا (گروه مالی شهر) بر آن است تا با اتکاء بر دانش و ایده های کارشناسان خود، ضمن تکمیل فرآیند خدمات مالی بانک شهر، زمینه گسترش فعالیت های بانک در همه عرصه-های مالی اعم از تأمین مالی، لیزینگ،کارگزاری، خدمات ارزی ، سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری، بیمه، گردشگری و اعتبارسنجی را فراهم نماید .