معرفی اعضای هیئت مدیره

نام سمت
قربان قدیری رئیس هیئت مدیره
رحیم طاهری نائب رئیس هیئت مدیره
احمد فتاح پور عضو هیئت مدیره 
سید مجتبی احمدی عضو هیئت مدیره
اسماعیل درگاهی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره