معرفی اعضای هیئت مدیره

نام سمت
احمد درخشنده رئیس هیئت مدیره
عیسی قهرمانی چابک نائب رئیس هیئت مدیره
قربان قدیری عضو هیئت مدیره 
سید مجتبی احمدی عضو هیئت مدیره
محمد افشاری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره