معرفی اعضای هیئت مدیره

نام سمت
عیسی قهرمانی چابک رئیس هیئت مدیره
قربان قدیری نائب رئیس هیئت مدیره
احمد فتاح پور عضو هیئت مدیره 
سید مجتبی احمدی عضو هیئت مدیره
محمد افشاری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره