سرمایه گذاری در سهام یا مشاركت در تأسیس، توسعه و تکمیل انواع شرکت ها

در حال به روز رسانی