تاریخچه

شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا (گروه مالی شهر) به عنوان بازوی نیرومند بانک در عرصه ارائه سایر خدمات حوزه مالی، در جهت تکمیل زنجیره خدمات مالی بانک در تاريخ 30 /1391/8 تحت شماره 432077 نزد اداره ثبت شركت ها به صورت شركت سهامي خاص و با مالکیت 100 درصدی بانک شهر و به منظور بهره برداري از شرايط و زمينه هاي اقتصادي و مديريت بهينه شركت هاي زير مجموعه بانك شهر در چارچوب قوانين و مقررات كشور با سرمایه اولیه هزار میلیارد ریال تأسيس گردیده است .