مأموریت

« خلق و تکمیل زنجیره ارزش خدمات مالی و ایجاد هم افزایی از طریق نظارت و راهبری موثر بر شرکتهای گروه و سرمایه گذاری در کسب و کارهای ارزش آفرین مستمر برای سهامداران»