• گروه توسعه اقتصادی رستا
    مدیریت حرفه ای و بهره وری منابع در اختیار
    در جهت توسعه سودآوری
  • گروه توسعه اقتصادی رستا
    بکارگیری همت ایرانی ، دانش جهانی و نوآوری
    در توسعه ایرانی آباد
درباره گروه توسعه اقتصادی رستا

شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا (گروه مالی شهر) به عنوان بازوی نیرومند بانک در عرصه ارائه سایر خدمات حوزه مالی، در جهت تکمیل زنجیره خدمات مالی بانک در تاریخ 1391/08/30 تحت شماره 432077 نزد اداره ثبت شركت ها به صورت شركت سهامی خاص و با مالکیت 100 درصدی بانک شهر و به منظور بهره برداری از شرایط و زمینه های اقتصادی و مدیریت بهینه شركت های زیر مجموعه بانك شهر و شهرداری در چارچوب قوانین و مقررات كشور با سرمایه اولیه هزار میلیارد ریال تأسیس گردیده است .

مطالعه بیشتر


شرکت های تابعه گروه مالی شهر